strefa dokumentów abw marketing

Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania abwmarketing.pl. Ilekroć w dalszej części Regulaminu oraz w Polityce Prywatności użyto niżej wymienione zwroty, pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

Warunkiem korzystania z abwmarketing.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja.

Administrator udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, Stron Umowy, a także zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 • 1. Podstawowe definicje

Portal – witryna internetowa, dostępna w domenie internetowej https://abwmarketing.pl należąca do Administratora.

Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający abwmarketing.pl oraz świadczący inne Usługi w ramach abwmarketing.pl,udostępniający na rzecz Użytkowników zasoby systemu informatycznego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

abwmarketing.pl jest własnością F.H.U Infspec.pl NIP:5020037049 z siedzibą w Lubinie woj. Dolnośląskie.

Użytkownik – osoba fizyczna lub firma, korzystająca z abwmarketing.pl lub innych usług Administratora w ramach abwmarketing.pl, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z abwmarketing.pl lub innych usług Administratora w ramach abwmarketing.pl, nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Trener – osoba fizyczna lub firma, świadcząca za pośrednictwem portalu usługi na rzecz Użytkowników. Trener osoba która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z portalu lub innych usług Administratora w ramach portalu, nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania

Oferta – przedmioty, produkty lub usługi Administratora świadczone w ramach abwmarketing.pl.

Rejestracja – procedura zakładania Konta.

Umowa – porozumienie zawarte drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, określające szczegółowe prawa i obowiązki Stron, związane z korzystaniem z Oferty.

Konto – część portalu, dostępna dla Użytkownika po podaniu niezbędnych danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia rejestracji, rezerwacji oraz płatności.

Regulamin – dokument zawierający wszystkie postanowienia wytyczne, prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora.

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora oraz osób trzecich w stosunku do Administratora, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z portalu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Informacje zamieszczone na portalu w szczególności Oferta nie podlegają interpretacji. Jeśli Oferta zdaniem Użytkownika jest niejasna, niepełna, nieprecyzyjna lub błędna, to Użytkownik ma obowiązek zadać pytanie (wyjaśnić wątpliwości) przed skorzystaniem z Oferty.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia zamieszczenia stosowanej informacji o zmianach z zastrzeżeniem, że Oferta aktywowana przed wejściem w życie określonej zmiany, będzie wykonana na dotychczasowych zasadach.
 5. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 • 3. Ogólne warunki korzystania
 1. Warunkiem do korzystania z portalu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z siecią Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Procedura zakładania i utrzymania konta Użytkownika – zarówno Trenera jak i Uczestnika –jest całkowicie bezpłatna!
 3. Potwierdzenie ustalonych warunków e-mailowo, utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Oferty na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w ramach portalu ma zapewniony dostęp do treści w celu ich edycji i usunięcia. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na stronie rejestracji w portalu.
 5. Udostępniając swoje dane osobowe oraz inne informacje, Użytkownik oświadcza, że za wszelką sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszeniem dóbr osobistych działalność, która bezpośrednio lub pośrednio jest związana z abwmarketing.pl, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 6. Rejestrując się na abwmarketing.pl, Użytkownik oświadcza, że:
  1. podane przez niego dane są kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 7. Administrator nie bierze udziału w transakcjach, które są dokonywane przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 8. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikiem portalu oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się za pośrednictwem portalu i płatności PayU S.A, chyba że Użytkownik korzysta z Oferty portalu, np. fakturowanie sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu powyższego z Administratorem oraz opłaceniu Oferty.
 9. Użytkownik wraz z trenerem ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem portalu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem portalu lub innych Użytkowników.
 10. abwmarketing.pl może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.
 11. Użytkownik ma prawo anulować zamówienie dot. Oferty nie później niż dwie godziny przed planowanym spotkaniem z trenerem, w takim przypadku Użytkownik ma możliwość rezerwacji innego terminu poprzez kontakt z obsługą portalu lub otrzymania zwrotu wpłaconych środków w terminie 30 dni kalendarzowych. Zwrot środków odbywa się jedynie za pośrednictwem PayU.S.A
 • 4. Ceny & Opłaty
 1. Cennik Oferty Administratora zostaje zamieszczony na portalu. Wycena może być uzgodniona między Administratorem a Użytkownikiem na innych warunkach, zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
 2. Ceny Oferty Administratora są cenami brutto.
 3. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem z powodu działania siły wyższej, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 4. Jeśli użytkownik nie anuluje spotkania za pomocą dołączonego w wiadomości email linku w terminie do dwóch godzin przed jego rozpoczęciem, spotkanie odbędzie się nawet bez obecności Użytkownika. Trener abwmarketing.pl będzie oczekiwał na Użytkownika przez cały okres wykupionego spotkania. W takim przypadku spotkanie uznaje się za zrealizowanie i nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconych środków lub przyznania nowego terminu.
 5. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Administratora z przyczyn od Użytkownika niezależnych, Użytkownikowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwotę, która była zapłacona przez Użytkownika za otrzymywanie/wykonanie Oferty od/przez Administratora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który Oferta Administratora była świadczona, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Administrator nie będzie świadczyć swojej Oferty.
 6. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Administratora z powodu informacji, podanej przez Użytkownika, która jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 7. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Użytkownika z niezachowaniem przysługującego czasu na anulowanie zarezerwowanego spotkania, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 8. W przypadku zaprzestania działalności portalu Administratora, Użytkownikowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwota, która była zapłacona przez Użytkownika za otrzymywanie Oferty Administratora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który Oferta była świadczona, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Administrator nie będzie świadczyć swojej Oferty.
 9. Wszelkie kwestie sprzeczne, związane z płatnościami, należy rozstrzygać polubownie, a w przypadkach nie uzgodnionych, ma zastosowanie decyzja sądu właściwego dla siedziby Administratora.
 10. Faktury za Ofertę wystawiane są na żądanie Użytkownika.
 11. Aby otrzymać fakturę VAT za Ofertę, należy w ciągu 14 dni od daty zakupu Oferty wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: info@abwmarketing.pl wiadomość, zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 12. Do każdego zrealizowanego zakupu Oferty należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia.
 13. Płatności będą realizowane przez operatora PayU
 14. Regulaminy korzystania z usług bramek płatności (np. PayPal, Przelewy24) znajdują się na stronach tych usługodawców.
 • 7. Zasady odpowiedzialności
 1. Administrator nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji ofert Użytkowników oraz obowiązków z nich wynikających, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, dlatego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Trenerów względem innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie portalu.
 3. Użytkownik oraz Trener ponoszą pełną odpowiedzialność wobec prawa za złamanie prawa bądź szkodę, wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, publikacją zdjęć/ilustracji/wizerunków, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także z powodu jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z prawem.
 4. Administrator oświadcza, że udostępniając portal działa jako agent pośredniczący zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 5. Całkowita odpowiedzialność dotycząca ofert Trenerów leży wyłącznie po stronie danego Trenera.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Trenera w stosunku do innych Użytkowników, korzystających z Oferty.
 7. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności Trenerów i ich uprawnień, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ofert Użytkowników ze stanem faktycznym.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność ofert Trenerów, prawdziwość i rzetelność informacji, przez nich podawanych, a także zdolności Trenerów do dokonania transakcji.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Trenerów obowiązków, związanych z ofertami, a także za szkody, powstałe w wyniku takiego postępowania.
 10. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania ofertą Trenerów.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Trenerów, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które: łamią niniejszy Regulamin, łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, są powszechnie uznane za obraźliwe,,zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z portalu Użytkownikowi lub Trenerowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty Trenera lub zablokowanie korzystania z portalu Trenerowi jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem portalu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu Użytkowników, naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad nieuczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do: przejściowego zaprzestania działania portalu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu;,, wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych, transakcyjnych oraz innych, związanych z funkcjonowaniem portalu;, odmowy korzystania z portalu przez Użytkownika, który stanowi bezpośrednią konkurencję wobec portalu;, dowolnej modyfikacji portalu, narzędzi oraz sposobu działania portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, Trenerów oraz osób trzecich, przeniesienia praw do portalu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności, związanych z portalem, z tytułu których Użytkownikom, Trenerom oraz osobom trzecim nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec portalu, za wyjątkiem tych, które są podane w warunkach płatności niniejszego Regulaminu.
 16. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu portalu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 17. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania portalu w całości albo w części.
 18. Użytkownik i Trener oświadcza, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub Trenera w przypadku narażenia się przez Użytkownika lub Trenera na straty z tytułu wadliwie lub nieterminowo wykonanej Oferty Trenera oraz nie może dochodzić od Administratora rekompensaty z tytułu poniesionych w ten sposób strat.
 19. Administrator może powierzyć wykonanie usług osobie trzeciej bez konieczności zawiadomienia Użytkownika i Trenera o tym fakcie.
 20. Osoba trzecia i Użytkownik oraz Trener ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje usługi/produkty (ofertę) samodzielnie oraz oświadcza i gwarantuje, że jego oferta nie będą naruszały praw autorskich oraz wszelkich zależnych praw do wykonanej oferty.
 21. Osoba trzecia i Użytkownik oraz Trener przenosi, a Administrator nabywa prawa autorskie osoby trzeciej w zakresie, obejmującym wspólne działanie w zakresie Oferty Administratora.
 22. Osoba trzecia oraz Trener zobowiązuje się do niepodejmowania bezpośredniej współpracy z firmami i osobami fizycznymi, dla których wykonywała usługi za pośrednictwem Administratora, o ile przekazane jej zostały ich dane pozwalające na identyfikację podmiotu w terminie pięciu lat od daty wykonywania usług. W przypadku niezastosowania się osoby trzeciej do danego obowiązku, Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary umownej w wysokości 50% uzyskanego w ten sposób przez osobę trzecią zysku.
 23. Trener oraz osoba trzecia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zdobyła w związku i przy okazji wykonywania Oferty dla Administratora.
 • 8. Reklamacje i odstąpienie od umowy
 1. Reklamacje, dotyczące Oferty, o której mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@ abwmarketing.pl lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na portalu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych, nie będą rozpatrywane.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub informacji, zamieszczonych na portalu, jak również przepisów prawa.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Reklamacje, dotyczące działania usług płatności (np. PayU) oraz systemów nie będących własnością Administratora należy zgłaszać do tych dostawców.
 7. Odstąpienie od Umowy reguluje Ustawa o Prawach Konsumenta. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta zwrotowi nie podlega Oferta cyfrowa (w tym oprogramowanie, tj. treści cyfrowe).
 8. Pomimo, iż świadczenie usług przez portal ma charakter bezterminowy, każdy Użytkownik i Trener może w dowolnym momencie usunąć swoją ofertę oraz swoje konto z portalu poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Oferty na adres poczty elektronicznej: info@abwmarketing.pl
 9. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.
 10. Wszelkie spory, związane ze świadczoną Ofertą w ramach portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie i międzynarodowe Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.