strefa dokumentów abw marketing

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Warunkiem korzystania z MaxMind.pl jest zapoznanie się ztreścią Polityki Prywatności oraz Regulaminu i ich akceptacja.

 • 1. Informacja ogólna
 1. Polityka Prywatności MaxMind.pl  określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Zasady zachowania poufności na MaxMind.pl  są udostępnione wszystkim podmiotom, korzystającym z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 3. Definicje używane w niniejszej Polityce Prywatności zaczerpnięte są z Regulaminu MaxMind.pl
 4. Korzystanie z abwmarketing.pl  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.
 • 2. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator abwmarketing.pl  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych i promocyjnych, związanych z funkcjonowaniem abwmarketing.pl  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Polityce Prywatności MaxMind.pl oraz w Regulaminie abwmarketing.pl , w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
 • 3. Dane osobowe
 1. Użytkownik decydując się na korzystanie z abwmarketing.pl  podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie oraz potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.
 2. Ujawnienie danych osobowych Użytkowników może nastąpić:
  1. Na mocy decyzji organu państwowego, uprawnionego przepisami prawa;
  2. W celu ochrony praw przysługujących Administratorowi.
 3. Użytkownik w każdej chwili może edytować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych abwmarketing.pl 
 4. Wszystkie czynności Użytkowników na abwmarketing.pl  są archiwizowane i mogą być wykorzystane dla celów dowodowych.
 5. Opinie oraz inne informacje zamieszczane na abwmarketing.pl  są publicznie widoczne dla wszystkich.
 6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator nie odpowiada za Politykę ochrony prywatności, stosowaną przez właścicieli lub administratorów tych serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane na abwmarketing.pl 
 • 4. Dane wymagane podczas korzystania z abwmarketing.pl 
 1. Do korzystania z maxmind.pl wymagane są jedynie te dane Użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności abwmarketing.pl 
  1. Kontakt z Administratorem i publikacja artykułów (Imię i Nazwisko, adres e-mail);
  2. Opłacenie usług/produktów Administratora i wystawienie przez Administratora faktury lub rachunku;
  3. Rejestrację na abwmarketing.pl  (Imię i Nazwisko, nazwa Użytkownika, adres e-mail).
 • 5. Prawa autorskie na abwmarketing.pl 

Wszelkie informacje, które są dostępne na abwmarketing.pl  lub są udostępniane przez trenerów  abwmarketing.pl , np.: teksty, obrazki, filmy i etc., mogą pochodzić z ogólnodostępnej sieci Internet, a w przypadku filmów SuperCoach.pl jedynie publikuje zewnętrzne odnośniki do zamieszczonych filmów na You Tube.

 1. abwmarketing.pl  nie przypisuje sobie pełnych praw autorskich do ich twórczości, a wykorzystuje w celu ich promowania. Jeśli jest to możliwe, zawsze podawane jest źródło ich pochodzenia oraz dane autora udostępnionego materiału.
 2. Jeśli autentyczny autor publikacji zauważy swoją pracę na abwmarketing.pl , prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@ abwmarketing.pl  lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie abwmarketing.pl  w celu dopisania źródła lub usunięcia autorskiego materiału. W tym celu należy przesłać:
  1. Imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe autora;
  2. Link do strony internetowej, gdzie można sprawdzić, że użyte na MaxMind.pl  materiały mają ograniczone prawa autorskie.
  3. Link do zgłaszanego materiału na abwmarketing.pl  Oświadczenie, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą i że zgłaszający jest właścicielem własności intelektualnej albo praw autorskich lub jest uprawniony do jej reprezentowania w imieniu właściciela.
  4. Oświadczenie, że wymienione użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo oraz że działania te są podejmowane w dobrej wierze.
 3. Po otrzymaniu wymienionych wyżej danych, niezwłocznie zostaną podjęte działania w celu rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze, opisy wydarzeń, informacje dodatkowe oraz treści reklam Użytkowników lub osób trzecich.
 • 6. Kwestie techniczne / Polityka plików cookies
 1. abwmarketing.pl  gromadzi informacje, zbierane automatycznie przez serwer (w celu personalizacji zawartości strony), zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
 2. abwmarketing.pl  gromadzi również te dane, które są wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Administrator archiwizuje wszelkie dane w bazie danych MaxM abwmarketing.pl  które są przesyłane do abwmarketing.pl 
 4. MaxMind.pl używa plików cookies (ciasteczka). Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe, rejestrujące aktywność online osób korzystających z abwmarketing.pl  Ułatwiają one poruszanie się po abwmarketing.pl  oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie korzystającego z abwmarketing.pl  i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
  1. Pliki cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla korzystającego z abwmarketing.pl  i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową i nieusuwanie ich z dysku.
 5. abwmarketing.pl  używa:
  1. Sesyjne pliki cookie, czyli pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez korzystającego z abwmarketing.pl  i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu korzystającego z S abwmarketing.pl  do czasu wylogowania z Serwisu lub zamknięcia swojej przeglądarki.
  2. Pliki cookie, służące do analiz, czyli pozwalające zbierać dane, związane ze sposobem korzystania z Serwisu, w tym treści klikane przez korzystającego z abwmarketing.pl  podczas przeglądania abwmarketing.pl  i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury abwmarketing.pl .
  3. Pliki cookie, używane do targetowania, czyli zapamiętujące informacje, dotyczące korzystania z abwmarketing.pl , umożliwiające proponowanie korzystającemu z abwmarketing.pl  promocji i innych informacji, dostosowanych do jego preferencji.
 6. Korzystający z abwmarketing.pl  może zablokować pliki cookies, generowane przez abwmarketing.pl  za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki: w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookies. Ścieżki dostępu mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki Użytkownika.
 7. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym znajdują się w instrukcji obsługi telefonu.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Dostęp do bazy danych osobowych Użytkowników ma wyłącznie Administrator abwmarketing.pl 
 2. Użytkownik w każdej chwili może poprosić o podgląd, zmianę swoich danych osobowych lub usunięcie wszelkich swoich danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem abwmarketing.pl 
 3. Administrator abwmarketing.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności po wcześniejszym powiadomieniu Użytkowników i opublikowaniu nowej wersji Polityki Prywatności na witrynie internetowej abwmarketing.pl  a Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności